KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2019 -2020

Đánh gia tháng 8 và kế hoạch tháng 9. Đánh giá tháng 9 và kế hoạch tháng 10. Đánh giá tháng 10 và kế hoạch tháng 11. Đánh giá tháng 11 và kế hoạch tháng 12. Kế hoạch thang 1.2020 Kế hoạch phong chong…

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34