BÁO CÁO TỔNG KẾT 2017

       PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH        TRƯỜNG THCS QUẢNG XUÂN   Số:    /BC-THCS   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Quảng Xuân, ngày  23 tháng 5 năm 2017 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015