CÔNG VĂN – VĂN BẢN NĂM HỌC 2019 – 2020

Tháng Bảy 24, 2020 4:37 chiều

thông báo

815 QD ban hanh quy che dieu chuyen thuyen chuyen tiep nhan VC va CBQL o cac truong hoc thuoc UBND huyen quan ly

71 Trien khai thuc hien phong trao Ngay toan dan thu gom rac thai

1881 Tiep tuc quan triet thuc hien quy dinh ve thu chi

1796 QD ban hanh de an XD truong trong diem chat luong cao giai doan 2019-2025

100 Giay moi Hoi nghi tong ket

3046 F

397

KH.2019

819 Tiep tuc quan triet thuc hien quy dinh ve thu chi nam hoc 2019-2020

2089 CTTT_signed

77 Quan triet 1 so ND dau nam hoc 2019-2020

78 Chu dong theo doi dien bien con bao so 4 nam 2019

25 KH phong chong thien tai va tim kiem cuu nan nam 2019

92 Cong dien

103-TB-UBND(28.08.2019_10h58p39)_signed

26 Danh gia cong tac thang 8 trien khai KH thang 9 nam 2019

11_signed

81 TBTC chon HSG lop 9 nam hoc 2019-2020

82 TC Le khai giang nam hoc moi 2019-2020

52 QD thanh lap HD coi thi chon HSG cac mon VH lop 9

2168 VP_signed_signed_signed

29 KH thuc hien cong tac GDATGT trong truong hoc giai doan 2019-2021

CV Gửi UBND Huyện Quảng Trạch

Thông tin Chương trình GEP – Khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Thể lệ Chương trình GEP – Khu vực miền Trung – Tây Nguyên

2209 TCCB_signed_signed_signed

83 Mua tai lieu dia phuong Ngu van lich su dia ly GDCD

2231 THPT_signed_signed_signed

Quyết định giao biên chế năm học 2019-2020

3454

2499 BỘ GDĐT VÈ DTHT

23 HD thuc hien nhiem vu GD huong nghiep day nghe PT

21 HD thuc hien nhiem vu GDTHCS

thelecuocthi thehetre…

91 Phat dong huong ung cuoc thi nhung ky niem sau sac ve thay co nam 2019

454-BGD Tham gia cuoc thi VIET VE THAY CO 2019

31 Danh gia cong tac thang 9 trien khai KH thang 10 nam 2019

26 HD NCKH va to chuc thi KHKT

Phu lục I_Cac mau phieu

PHỤ LỤC II_Ban dang ky du thi

2528 KĐCL(01.10.2019_15h43p20)_signed (1)

3802 F

100 TB kiem tra cong tac PCGD XMC nam 2019

36 Danh gia cong tac T10 trien khai KH thang 11 nam 2019

105 Huong ung cuoc thi Nhung tam guong tam huyet sang tao hoc va lam theo loi Bac

2825 CTTT(30.10.2019_10h59p41)_signed (1)

107 Tang cuong trien khai cong tac GD ATGT nam hoc 2019-2020

2944 THPT(11.11.2019_10h24p06)_signed

cv 275-2019

111 Chan chinh viec su dung mang XH

116 Phat dong thi dua va TC cac HD chao mung ngay nha giao VN

117 Khong TC tiep khach ngay 20-11

70 QD thanh lap doi tuyen HSG cac mon VH lop 9 cap Tinh

121 Phat dong dien dan GD doi moi sang tao

118 KH to chuc HKPD cap huyen

Phan cong BCD BTC HKPD cap huyen

vv triệu tập học viên

33 Huong dan KH kiem tra HKI nam hoc 2019-2020

83 QD thanh lap doan kiem tra cong tac kiem tra HKI

3452 QĐ HSG PGD.QT

4752_signed

88 QD ban hanh quy che xep hang truong

4834.signed

01 QD thanh lap to TT, to PV,YT,ANTT HKPD cap huyen

02 Tang cuong thuc hien cac bien phap phong chong bao luc xam hai tre em

1332 tang cuong phong ngua cac hanh vi VPPL ve vu khi

95 THPT(14.01.2020_10h19p55)_signed

thông báo (1)

114 QD phe duyet DS thi sinh khong du DK ky thi xet dac cach

115 QD thi sinh du dieu kien tham du vong 2 ky xet dac cach

70 QĐ HSG KHKT

277 F

281

187 VP(03.02.2020_15h38p41)_signed

291_signed (1)

310.signed

334

13 Trien khai ND phong chong dich benh

258 VP(10.02.2020_16h08p33)_signed (1)

tổng số lượng đề nghị tuyển sụng viên chức GDĐt năm 2020

17 Trien khai 1 so ND khi hoc sinh tro lai truong

301 TB

16 TB phan cong nhiem vu cua CC VC va nhan vien PGD

21 Trien khai hoc truc tuyen tren phan mem quan ly nha truong vnEdu

318 QĐ-UBND

Ke hoach tuyen dung vien chuc 2020

695 F

27 Tang cuong cong tac dam bao VSATTP trong truong va cac khu vuc xung quanh truong hoc

28 Tiep tuc thuc hien cac bien phap phap phong chong dich benh Covid-19 trong truong hoc

542(12.03.2020_12h03p28)_signed

138 Chan chinh dao duc nha giao va XDMT su pham truong hoc

1500 CHỈ ĐẠO NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

30 HDXD bo quy tac ung xu trong cac truong hoc

06_2019_TT_BGDDT.signed

06 HD TC on tap va kiem tra GS viec on tap cho HS trong thoi gian nghi hoc de phong chong dich benh Covid-19

Kế hoạch The le ngày hội sắc màu 2020

36 Khai bao y te

19 BC cong tac on tap va kiem tra trong thoi gian nghi hoc

20 BC tinh hinh HD day hoc qua truyen hinh va truc tuyen qua internet

815 QD ban hanh quy che dieu chuyen thuyen chuyen tiep nhan VC va CBQL o cac truong hoc thuoc UBND huyen quan ly

38 Dieu chuyen CBQL GV NV

Chi thi 06

KE HOACH SO 29

05 Hoi KH

15 Trien khai chuong trinh hoc bong Quy hoc bong Vingroup nam hoc 2020-2021

1326_signed

41 Nhiem vu trong tam tuyen truyen PBGDPL thang 4

719

720

1201

1404_signed

48 Thuc hien Ngay sach VN

08 KH trien khai cong tac tuyen truyen GDATGT

09 KHTC phong trao thi dua bao dam trat tu ATGT

53 TB di hoc tro lai

08 HD thuc hien chuong trinh KH day hoc HKII

54 Huong ung ngay Quoc te da dang sinh hoc nam 2020

28 QD thanh lap to kiem tra chuyen de

500-HD-HĐĐ

QĐ 904

QĐ 90559 Thuc hien cac bien phap phong chong dich Covid-19 trong truong hoc

C V1461

Hồ sơ 1308 PGD_signed(11.05.2020_14h51p14)_signed

61 Tuyen truyen ky niem 130 nam ngay sinh Chu tich HCM

De cuong tuyen truyen ky niem 130 ngay sinh CT HCM-130HCM

CV nop quy BTTE

DODN

10 HD ke hoach kiem tra HKII nam hoc 2019-2020

68 Tang cuong phong chong dich benh sot xuat huyet

69 TC cac hoat dong huong ung Tuan le bien va hai dao VN

13_2020_TT_BGDDT.signed

14_2020_TT_BGDDT

1199 QD phe duyet KHTC xet cong nhan tot nghiep THCS

12 HD xet cong nhan tot nghiep THCS

CCF19062020_0011(19.06.2020_09h47p47)_signed

77 Thuc hien cac khoan thu HKII nam hoc 2019-2020

HUONG DAN KIEM TRA CHAT LUONG KHOI 6- 2020-2021EN SINH 2020-2021

BGD_2020-1360

1098(26.06.2020_16h21p25)_signed

HD kiểm tra dánh giá HK2-2019-2020

CV hoan thien HS thang hang giao duc -T6-2020(29.06.2020_15h20p21)_signed

805-SNV-CBCCVC(29.06.2020_16h54p55)_signed

HUONG DAN KIEM TRA CHAT LUONG KHOI 6- 2020-2021EN SINH 2020-2021 (1)

Kế hoạch số 80 UBND tỉnh

Công văn hưởng ứng cuộc thi(09.07.2020_10h25p53)_signed

Cuoc thi ve tranh Quoc te Toyota lan X

Công văn hưởng ứng cuộc thi(09.07.2020_10h25p53)_signed (1)

93 Thuc hien chuong trinh he vui khoe 2020

94 Tang cuong cong tac phong chong benh hach cau trong truong hoc

82 Van dong hien mau tinh nguyen dot 1 nam 2020