KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2019 -2020

Tháng Bảy 15, 2020 9:16 sáng

Đánh gia tháng 8 và kế hoạch tháng 9.

Đánh giá tháng 9 và kế hoạch tháng 10.

Đánh giá tháng 10 và kế hoạch tháng 11.

Đánh giá tháng 11 và kế hoạch tháng 12.

Kế hoạch thang 1.2020

Kế hoạch phong chong Corona. Tại trường

Thông báo dịch bênh

Thông báo HS nghỉ học

Thông báo HS nghỉ học (1)

Đánh giá tháng 2 và kế hoạch tháng 3.

CV Ve viec phong, chong dich Covid-19 va khai bao y te phuc vu cong tac phong chong (1)

Kế hoạch tháng 5-2020

Kế hoạch tháng 6-2020