THÔNG BÁO

Tháng Năm 30, 2017 6:06 sáng

7 giờ 30 phút ngày 02/05/2017 TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Địa điểm: tại văn phòng trường THCS Quảng Xuân

Thành phần: toàn bộ hội đồng, kể cả GV nghỉ sinh