HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KÌ 2017 – 2022

Tháng Tám 25, 2017 10:12 sáng

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘIĐ/C HÙNG TRÌNH BÀY THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘIBCH CÔNG ĐOÀN MỚI RA MẶT ĐẠI HỘIĐ/C LƯƠNG , Đ/C LỆ BỎ PHIẾU BẦU BCH CÔNG ĐOÀN Đ/C HƯƠNG TRÌNH BÀY THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘIĐ/C NGHI PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI15

TOÀN CẢNH ĐẠI HỘI